Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Identiteit
Sportcentrum Olympos wordt beheerd en geëxploiteerd door de Utrechtse Studenten Sportstichting Mesa Cosa.
Vestigingsadres: Sportcentrum Olympos, Uppsalalaan 3, Utrecht.
Telefoonnummer: 030 253 4471
Faxnummer: 030 252 2722
E-mailadres: info@olympos.nl
BTW-identificatienummer: 009212048B01
KvK-nummer: 41184528

Artikel 2 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 3. Overeenkomst op afstand; een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
 5. Sportkaart: de pas welke verstrekt wordt aan de consument na het tot stand komen van een overeenkomst, niet zijnde een overeenkomst voor een OlymPas of een Verenigingskaart.
 6. OlymPas: de pas welke verstrekt wordt aan de consument na het tot stand komen van een overeenkomst, niet zijnde een overeenkomst voor een Sportkaart of een Verenigingskaart.
 7. Verenigingskaart: de pas welke verstrekt wordt aan de consument na het tot stand komen van een overeenkomst, niet zijnde een overeenkomst voor een Sportkaart of een OlymPas.
 8. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 9. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 10. Dag: kalenderdag;
 11. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
Artikel 3 – Toepasselijkheid
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld.
 3. Indien naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich, indien sprake is van tegenstrijdige (algemene) voorwaarden, steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem/haar het meest gunstig is.
Artikel 4 – Het aanbod
 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Het aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  a. de prijs inclusief belastingen;
  b. het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  c. de wijze van betaling of uitvoering van de overeenkomst.
 4. Actuele informatie over het aanbod van de ondernemer is te vinden op de website van de ondernemer: www.olympos.nl.
Artikel 5 – De overeenkomst
 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4 van dit artikel, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal bij het product en/of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
  b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke vermelding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  c. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst.
Artikel 6 – Herroepingsrecht
 1. De consument kan een overeenkomst gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder betaling van een boete en zonder opgave van redenen ontbinden. De genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, het product heeft ontvangen. Bij diensten eindigt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument bestelt.
 2. Om van het herroepingsrecht gebruik te maken, dient de consument schriftelijk aan de ondernemer mee te delen dat zij/hij afziet van de overeenkomst.
 3. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na herroeping, terugbetalen.
 4. Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de ondernemer alleen worden uitgesloten indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
Artikel 7 – De prijs
 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
  a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen, of
  b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Artikel 8 – OlymPas

 1. De OlymPas jaarkaart en de OlymPas maandkaart kan de consument bij de sportdesk van de ondernemer aanschaffen of online via de website van de ondernemer. Na de online aanschaf dient de consument de OlymPas op te halen bij de sportdesk van de ondernemer. De OlymPas dagkaart is uitsluitend bij de sportdesk van de ondernemer te koop.
 2. De OlymPas is op elk moment in het jaar aan te schaffen en is geldig vanaf aanschafdatum, tenzij anders vermeld is voor het sluiten van de overeenkomst.
 3. De geldigheid van de OlymPas eindigt van rechtswege op de laatste dag van de geldigheidstermijn. De OlymPas geldt voor de overeengekomen periode. Tussentijdse opzegging is niet mogelijk.
 4. De ondernemer hanteert verschillende tariefcategorieën: A, B en C. Valt de consument in tariefcategorie A of B, dan krijgt de consument een ruime korting. Op de website van de ondernemer (www.olympos.nl) zijn de tariefcategorieën te raadplegen om te bepalen voor welk categorie de consument in aanmerking komt.
 5. Komt de consument op de startdatum van de geldigheid van de OlymPas in aanmerking voor een bepaalde tariefcategorie, dan heeft de consument het recht op het bij die categorie behorende tarief voor de bij de overeenkomst gekozen periode.
 6. De consument is verplicht om te bewijzen dat hij/zij in aanmerking komt voor een korting op grond van tariefcategorie A of B en zal alle wijzigingen die van invloed zijn op de toekenning van de korting onmiddellijk aan de ondernemer meedelen.
 7. Bij verlenging van de overeenkomst dient de consument vooraf opnieuw bewijs te leveren om in aanmerking te kunnen komen voor een tariefcategorie met korting.
 8. De ondernemer kan te allen tijde van de consument een bewijs vragen om aan te tonen dat de consument tot de categorie behoort, welke bij het invullen van de persoonlijke gegevens is opgegeven en op basis waarvan de overeenkomst is aangeboden. Actuele informatie over de stukken, welke als bewijs gevraagd kunnen worden, is te vinden op de website van de ondernemer (www.olympos.nl).
 9. Indien de consument nalaat om het bewijs te leveren binnen 14 dagen na het verzoek van de ondernemer, dan komt de korting automatisch te vervallen en zal het tarief van categorie C in rekening worden gebracht.
 10. De OlymPas is niet overdraagbaar aan derden.

Artikel 9 - Verenigingskaart 

 1. De ondernemer hanteert verschillende tariefcategorieën: A, B en C. Op de website van de ondernemer (www.olympos.nl) zijn de tariefcategorieën te raadplegen om te bepalen voor welk categorie de consument in aanmerking komt.
 2. Komt de consument op de startdatum van de geldigheid van de overeenkomst in aanmerking voor de tariefcategorie B of C, dan komt zij/hij in aanmerking voor een Verenigingskaart.
 3. De Verenigingskaart is te koop in zes varianten:
  a. Interne Verenigingskaart Heel Seizoen (1 augustus tot en met 31 juli)
  b. Interne Verenigingskaart Eerste Helft Seizoen (1 augustus tot en met 31 januari)
  c. Interne Verenigingskaart Tweede Helft Seizoen (1 februari tot en met 31 juli)
  d. Externe Verenigingskaart Heel Seizoen (1 augustus tot en met 31 juli)
  e. Externe Verenigingskaart Eerste Helft Seizoen (1 augustus tot en met 31 januari)
  f. Externe Verenigingskaart Tweede Helft Seizoen (1 februari tot en met 31 juli)
 4. De Verenigingskaart Heel Seizoen kan de consument bij de sportdesk van de ondernemer aanschaffen of online via de website van de ondernemer. Na de online aanschaf dient de consument de Verenigingskaart op te halen bij de sportdesk van de ondernemer.
 5. De Verenigingskaart Eerste Helft Seizoen en de Verenigingskaart Tweede Helft Seizoen zijn uitsluitend bij de sportdesk van de ondernemer te koop.
 6. De Verenigingskaart Heel Seizoen is op elk moment in het jaar aan te schaffen en heeft een vaste geldigheidstermijn van 1 augustus tot en met 31 juli.
 7. De Verenigingskaart Eerste Helft Seizoen is aan te schaffen in de periode van 1 augustus tot en met 31 januari en heeft een vaste geldigheidstermijn van 1 augustus tot en met 31 januari.
 8. De Verenigingskaart Tweede Helft Seizoen is aan te schaffen in de periode van 1 februari tot en met 31 juli en heeft een vaste geldigheidstermijn van 1 februari tot en met 31 juli.
 9. De geldigheid van de Verenigingskaart eindigt van rechtswege op de laatste dag van de geldigheidstermijn. De Verenigingskaart geldt voor de overeengekomen periode. Tussentijdse opzegging is niet mogelijk.
 10. Komt de consument op de startdatum van de geldigheid van de Verenigingskaart in aanmerking voor een bepaalde tariefcategorie, dan heeft de consument het recht op het bij die categorie behorende tarief voor de bij de overeenkomst gekozen periode.
 11. De consument is verplicht om te bewijzen dat hij/zij in aanmerking komt voor een korting op grond van tariefcategorie B en zal alle wijzigingen die van invloed zijn op de toekenning van de korting onmiddellijk aan de ondernemer meedelen.
 12. Bij verlenging van de overeenkomst dient de consument vooraf opnieuw bewijs te leveren om in aanmerking te kunnen komen voor een tariefcategorie met korting.
 13. De ondernemer kan te allen tijde van de consument een bewijs vragen om aan te tonen dat de consument tot de categorie behoort, welke bij het invullen van de persoonlijke gegevens is opgegeven en op basis waarvan de overeenkomst is aangeboden. Actuele informatie over de stukken, welke als bewijs gevraagd kunnen worden, is te vinden op de website van de ondernemer (www.olympos.nl).
 14. Indien de consument nalaat om het bewijs te leveren binnen 14 dagen na het verzoek van de ondernemer, dan komt de korting automatisch te vervallen en zal het tarief van categorie C in rekening worden gebracht.
 15. De Verenigingskaart is niet overdraagbaar aan derden.

Artikel 10 – Conformiteit en garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.
Artikel 11 – Uitvoering
 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van en bij de uitvoering van diensten.
Artikel 12 – Betaling
 1. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende dienst(-en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 3. De bestelling van de OlymPas of de Verenigingskaart via de website van de ondernemer wordt verwerkt na betaling via iDEAL.

Artikel 13 - Aansprakelijkheid

 1. De consument is en blijft verantwoordelijk voor de inschatting of zij/hij over voldoende conditie en gezondheid beschikt om deel te nemen aan de producten en/of diensten. Met het akkoord gaan met deze algemene voorwaarden verklaart de consument bij het aangaan van de overeenkomst geestelijk en lichamelijk capabel te zijn voor deelname aan alle producten en/of diensten, die de consument op basis van de overeenkomst aangeboden krijgt door de ondernemer.
 2. De ondernemer is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door, verband houdend met of voortvloeiend uit:
  • Ontoereikende conditie en/of gezondheid van de consument(-en);
  • Overschatting van de vermogens door de consument(-en);
  • Het bewust negeren van instructies door de consument(-en).
 3. Indien de consument geestelijk en/of lichamelijk niet capabel is voor alle producten en/of diensten, die de consument op basis van de overeenkomst aangeboden krijgt door de ondernemer, dan dient de consument dit kenbaar te maken aan de ondernemer. In de ledenadministratie van de ondernemer wordt een notitie gemaakt van de producten en/of diensten waaraan de consument niet deel zal nemen.
 4. Met het akkoord gaan met deze algemene voorwaarden verklaart de consument bij het aangaan van de overeenkomst alle persoonlijke gegevens naar waarheid te hebben ingevuld. Indien door de ondernemer vastgesteld wordt dat de consument onjuiste gegevens verstrekt heeft, dan heeft de ondernemer het recht om eventueel aanvullende kosten, waartoe de consument verplicht was op basis van de werkelijke gegevens, in rekening te brengen.
 5. De ondernemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of gevolgschade door verlies of diefstal van kleding of andere eigendommen.

Artikel 14 – Klachtenregeling

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 2. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbare langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen een termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
Artikel 15 – Aanvullende bepalingen
 1. Consumenten die niet eerder een overeenkomst met de ondernemer zijn aangegaan, dienen na het tot stand komen van de eerste overeenkomst op het vestigingsadres van de ondernemer de pas te laten vervaardigen, behorende bij de betreffende overeenkomst, en deze op te halen.
 2. De pas dient getoond te kunnen worden als bewijs van de betreffende, geldige overeenkomst tussen de consument en de ondernemer.
 3. Consumenten die een overeenkomst zijn aangegaan voor het hierna genoemde deel van het aanbod, dienen na het tot stand komen van deze overeenkomst op het vestigingsadres van de ondernemer een sticker op te halen, welke verwijst naar het abonnement. Het betreft hier:
  a. het abonnement Zwemmen;
  b. de SSV-abonnementen USAC, USSV Softijs en USZ&WF Het Zinkstuk.
 4. Consumenten die een overeenkomst voor een OlymPas zijn aangegaan voor de periode van een maand of langer, dienen na het tot stand komen van deze overeenkomst op het vestigingsadres van de ondernemer een sticker op te halen, welke verwijst naar de geldigheidstermijn van de overeenkomst.
 5. Consumenten die een overeenkomst voor een Verenigingskaart zijn aangegaan, dienen na het tot stand komen van deze overeenkomst op het vestigingsadres van de ondernemer een sticker op te halen, welke verwijst naar de geldigheidstermijn van de overeenkomst.
 6. Consumenten die minder dan zes maanden ervaring hebben in het bedrijven van de sport fitness zijn verplicht bij de ondernemer een introductieles fitness te volgen vóórdat de consument gebruik maakt van de fitnessfaciliteiten. De ondernemer biedt de introductieles fitness gratis aan met als doel de consument op een verantwoorde wijze gebruik te laten maken van de fitnessfaciliteiten.
 7. Consumenten die meer dan zes maanden ervaring hebben in het bedrijven van de sport fitness zijn niet verplicht een introductieles fitness te volgen voordat men gebruik maakt van de fitnessfaciliteiten. Deze consumenten dienen een afspraak te maken voor een kennismaking met een fitnessinstructeur en mogen – indien in het bezit van een geldige OlymPas – in de tussentijd gebruik maken van de fitnessfaciliteiten.
 8. Indien een consument zoals beschreven in Artikel 15, lid 6, een overeenkomst voor een OlymPas aangaat en niet deelneemt aan een introductieles fitness, dan is het niet toegestaan dat de consument gebruik maakt van de fitnessfaciliteiten tót het moment waarop de consument daadwerkelijk heeft deelgenomen aan een introductieles fitness. De consument komt niet in aanmerking voor verandering van de geldigheidsduur van zijn/haar overeenkomst.
 9. Consumenten die binnen de openingstijden van de klimwand zelfstandig gebruik willen maken van de klimwand, dienen minimaal in het bezit te zijn van het NKBV klimvaardigheidsbewijs Indoor Voorklimmen (IV).
 10. Consumenten die niet in het bezit zijn van het NKBV klimvaardigheidsbewijs IV, maar wel in het  bezit zijn van het NKBV klimvaardigheidsbewijs Indoor Toprope, mogen alleen zelfstandig gebruik maken van de klimwand als hiervoor de klimtouwen voor Toprope klimmen zijn uitgehangen; de van toepassing zijnde tijden zijn te vinden op de website van de ondernemer: www.olympos.nl.
 11. Indien een consument zoals beschreven in Artikel 15, lid 9 of lid 10, een overeenkomst voor een OlymPas aangaat en niet beschikt over het vereiste klimvaardigheidsbewijs, dan is het niet toegestaan dat de consument gebruik maakt van de klimwand tót het moment waarop de consument daadwerkelijk beschikt over het vereiste klimvaardigheidsbewijs. De consument komt niet in aanmerking voor verandering van de geldigheidsduur van zijn/haar overeenkomst.
 12. Deze algemene voorwaarden zijn door de ondernemer gedeponeerd op www.voorwaarden.net.

19 september 2016

Bel de sportdesk via
(030) 253 4471
© Olympos 2018
design by flow